Cieszyn - 2 zł GN 2005

Specyficzne kody

W latach 2005-2008 NBP wyemitował kolekcję monet upamiętniających „Historyczne Miasta w Polsce”, miasta o ważnym znaczeniu w historii naszego narodu. Cieszyn został upamiętniony rotundą.

Moneta 2 zł GN - Historyczne miasta w Polsce - Cieszyn - 2005

Stare miasto śląskie, dziś przedzielone granicą polsko-czeską. Pierwsza wzmianka o Cieszynie pochodzi z 1155 r., ale już wcześniej istniała tu kasztelania. Najstarszy gród mieścił się na Górze Zamkowej. W 1364 r. Obok grodu lokowano miasto. Podczas rozbicia dzielnicowego, w latach 1316-1625, Cieszyn był stolicą udzielnego księstwa. W 1327 r. Kazimierz I Cieszyński uznał się za lennika czeskiego. Za czasów Wacława III (1528-1579) księstwo cieszyńskie przyjęło protestantyzm. Po wymarciu miejscowej linii Piastów (1625) miasto przeszło w ręce Habsburgów, pod rządami których pozostało do 1918 r. W 1779 r. Austria i Prusy podpisały w Cieszynie traktat pokojowy kończący wojnę o sukcesję bawarską. W XIX wieku dokonał się proces przebudzenia narodowego cieszyńskich Polaków. Po I wojnie Światowej obszar dawnego księstwa stał się terenem konfliktu polsko-czechosłowackiego, zakończonego podziałem. Zachodnia częśç miasta, wraz z tzw. Zaolziem, została włączona do Czechosłowacji. W 1938 r. Zaolzie zostało przyłączone do Polski, ale po II wojnie Światowej przywrócono granicę sprzed 1938 r. Dziś, po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej, rośnie rola Cieszyna jako tranzytowego miasta granicznego i symbolu polsko-czeskiego porozumienia.

Awers: W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 Zł. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2005. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: Stylizowany wizerunek Rotundy Św. Mikołaja. Z lewej strony romańska kolumna podtrzymująca sklepienie. U góry półkolem napis: CIESZYN.

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27mm
data emisji
06.12.2015